دانلود پایان نامه

ی ویژگیهای توصیفی متغیرهای زمینه ای و روابط بین سگمانی اندام های تحتانی
در این بخش ابتدا مشخصات آمار توصیفی متغیرهای زمینه ای شرکت کنندگان در این مطالعه در جدول 4-1 نمایش داده شده اند. همانطور که در این جدول مشاهده می شود سه گروه مورد مطالعه از نظر متغیرهای زمینه ای (بجز سن) با یکدیگر Match شده اند. علاوه بر این نتایج آزمون آماری t برای مقایسه سه گروه تفاوت معنی داری را در مورد این متغیرها نشان نمی داد (05/0p). سپس میانگین و خطای معیار پارامترهای DP و MARP هماهنگی دورن اندامی شرکت کنندگان حین تکالیف مختلف راه رفتن (جداول 4-2، 4-3 و 4-4) نمایش داده شده اند.
لازم به ذکر است که نرمال بودن توزیع متغیرها با توجه به معیارهای Skewness و Kurtosis مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر این دو معیار برای تمامی پارامترهای مورد بررسی همواره بین 5/1+ و 5/1- قرار داشتند. البته در اکثر قریب به اتفاق موارد این مقادیر بین 1+ و 1- قرار داشتند. بنابراین کلیه پارامترها از توزیع نرمال پیروی می کردند.

جدول ‏4-1 آمار توصیفی متغیرهای زمینه ای در سه گروه جوانان و سالمندان بدون سابقه زمین خوردن و با سابقه زمین خوردن
انحراف استاندارد
کمینه
بیشینه
میانگین
تعداد

جوانان
4/42
20/00
37/00
27/03
30
سن (سال)
0/07
1/52
1/84
1/66
30
قد (متر)
12/21
50/00
100/00
69/53
30
وزن (کیلوگرم)
3/34
19/10
32/30
24/88
30
نمایه توده بدنی(کیلوگرم بر مترمربع)
سالمندان بدون سابقه زمین خوردن
60/4
00/61
00/74
15/66
20
سن (سال)
08/0
50/1
78/1
64/1
20
قد (متر)
48/11
70/42
70/94
17/71
20
وزن (کیلوگرم)
60/3
05/19
80/32
87/26
20
نمایه توده بدنی(کیلوگرم بر مترمربع)
سالمندان با سابقه زمین خوردن
60/4
00/61
00/74
10/65
12
سن (سال)
08/0
48/1
70/1
58/1
12
قد (متر)
30/11
00/34
00/96
37/73
12
وزن (کیلوگرم)
58/3
90/29
30/34
24/29
12
نمایه توده بدنی(کیلوگرم بر مترمربع)

Parameters
میانگین
خطای معیار

Parameters
میانگین
خطای معیار
CFW_DP_SHF_R
3/36
0/15

CPW_MARP_SHF_R
25/37
0/77
CFW_DP_TSH_R
5/45
0/31

CPW_MARP_TSH_R
74/39
1/43
CFW_DP_PT_R
8/60
0/77

CPW_MARP_PT_R
32/37
2/16

CFW_DP_SHF_L
3/31
0/16

CPW_MARP_SHF_L
24/86
0/93
CFW_DP_TSH_L
5/24
0/28

CPW_MARP_TSH_L
73/69
1/61
CFW_DP_PT_L
8/03
0/61

CPW_MARP_PT_L
33/84
2/38

CFW_MARP_SHF_R
24/84
0/78

CSW_DP_SHF_R
4/70
0/20
CFW_MARP_TSH_R
72/11
1/42

CSW_DP_TSH_R
7/35
0/32
CFW_MARP_PT_R
30/47
2/08

CSW_DP_PT_R
10/69
0/73

CFW_MARP_SHF_L
24/78
1/00

CSW_DP_SHF_L
4/54
0/24
CFW_MARP_TSH_L
70/44
1/56

CSW_DP_TSH_L
6/97
0/39
CFW_MARP_PT_L
32/40
2/07

CSW_DP_PT_L
11/13
0/85

CPW_DP_SHF_R
3/69
0/16

CSW_MARP_SHF_R
25/25
0/70
CPW_DP_TSH_R
5/78
0/34

CSW_MARP_TSH_R
77/10
1/66
CPW_DP_PT_R
9/54
0/79

CSW_MARP_PT_R
33/72
1/95

CPW_DP_SHF_L
3/51
0/20

CSW_MARP_SHF_L
25/31
1/09
CPW_DP_TSH_L
5/23
0/25

CSW_MARP_TSH_L
75/12
1/73
CPW_DP_PT_L
8/77
0/71

CSW_MARP_PT_L
37/06
2/35

جدول ‏4-2 میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی اندام تحتانی در جوانان (30 نفر)

CFW: Complex Fast Walking; CPW: Complex Prefered Walking; CSW: Complex Slow Walking; DP: Deviation Phase; MARP: Mean Absolute Relative Phase; R: Right; L: Left; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh.

جدول 4-2 (ادامه) میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی اندام های تحتانی در گروه جوانان (30 نفر)
Parameters
میانگین
خطای معیار

Parameters
میانگین
خطای معیار
BFW_DP_SHF_R
3/67
0/21

BPW_MARP_SHF_R
25/99
0/78
BFW_DP_TSH_R
5/92
0/36

BPW_MARP_TSH_R
74/11
1/56
BFW_DP_PT_R
9/20
0/82

BPW_MARP_PT_R
33/00
2/23

BFW_DP_SHF_L
3/58
0/26

BPW_MARP_SHF_L
25/96
0/94
BFW_DP_TSH_L
5/46
0/35

BPW_MARP_TSH_L
72/61
1/70
BFW_DP_PT_L
8/67
0/69

BPW_MARP_PT_L
34/56
2/15

BFW_MARP_SHF_R
24/77
0/72

BSW_DP_SHF_R
4/69
0/20
BFW_MARP_TSH_R
71/40
1/48

BSW_DP_TSH_R
7/46
0/37
BFW_MARP_PT_R
28/53
1/96

BSW_DP_PT_R
12/26
0/92

BFW_MARP_SHF_L
24/93
0/89

BSW_DP_SHF_L
4/42
0/17
BFW_MARP_TSH_L
70/14
1/53

BSW_DP_TSH_L
6/93
0/29
BFW_MARP_PT_L
32/21
2/61

BSW_DP_PT_L
11/97
0/89

BPW_DP_SHF_R
3/92
0/20

BSW_MARP_SHF_R
25/64
0/71
BPW_DP_TSH_R
5/83
0/31

BSW_MARP_TSH_R
77/44
1/80
BPW_DP_PT_R
9/89
0/77

BSW_MARP_PT_R
34/49
1/96

BPW_DP_SHF_L
3/62
0/17

BSW_MARP_SHF_L
25/07
1/21
BPW_DP_TSH_L
5/89
38/0

BSW_MARP_TSH_L
76/01
2/04
BPW_DP_PT_L
9/41
0/83

BSW_MARP_PT_L
38/11
2/56

BFW: Backward Counting Fast Walking; BPW: Backward Counting Prefered Walking; BSW: Backward Counting Slow Walking; DP: Deviation Phase; MARP: Mean Absolute Relative Phase; R: Right; L: Left; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh.
جدول 4-2 (ادامه) میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی اندام های تحتانی در گروه جوانان (30 نفر)
Parameters
میانگین
خطای معیار

Parameters
میانگین
خطای معیار
SFW_DP_SHF_R
3/71
0/19

SPW_MARP_SHF_R
24/72
0/76
SFW_DP_TSH_R
6/06
0/36

SPW_MARP_TSH_R
76/11
1/60
SFW_DP_PT_R
8/86
0/54

SPW_MARP_PT_R
31/33
2/18

S
FW_DP_SHF_L
3/59
0/16

SPW_MARP_SHF_L
23/94
1/02
SFW_DP_TSH_L
5/64
0/31

SPW_MARP_TSH_L
75/74
1/70
SFW_DP_PT_L
9/00
0/62

SPW_MARP_PT_L
32/49
20/2

SFW_MARP_SHF_R
24/84
0/70

SSW_DP_SHF_R
4/96
0/20
SFW_MARP_TSH_R
73/98
1/46

SSW_DP_TSH_R
7/54
0/33
SFW_MARP_PT_R
29/92
1/78

SSW_DP_PT_R
10/87
0/74

SFW_MARP_SHF_L
24/71
0/83

SSW_DP_SHF_L
4/70
0/23
SFW_MARP_TSH_L
72/59
1/51

SSW_DP_TSH_L
7/18
0/37
SFW_MARP_PT_L
32/40
2/13

SSW_DP_PT_L
11/40
0/70

SPW_DP_SHF_R
3/98
0/16

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   متن پایان نامه رشته حقوق :اعتبار امر مختوم

SSW_MARP_SHF_R
25/64
0/78
SPW_DP_TSH_R
6/41
0/33

SSW_MARP_TSH_R
78/13
1/75
SPW_DP_PT_R
10/12
0/71

SSW_MARP_PT_R
39/84
2/52

SPW_DP_SHF_L
3/87
0/18

SSW_MARP_SHF_L
25/20
0/98
SPW_DP_TSH_L
6/14
0/35

SSW_MARP_TSH_L
76/91
1/95
SPW_DP_PT_L
10/50
0/89

SSW_MARP_PT_L
38/24
2/14

SFW: Single Fast Walking; SPW: Single Prefered Walking; SSW: Single Slow Walking; DP: Deviation Phase; MARP: Mean Absolute Relative Phase; R: Right; L: Left; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh.

جدول ‏4-2 میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی اندام تحتانی در سالمندان بدون سابقه زمین خوردن (20 نفر)

Parameters
میانگین
خطای معیار

Parameters
میانگین
خطای معیار
CFW_DP_SF_R
4/18
0/23

CPW_MARP_SF_R
17/91
2/54
CFW_DP_TS_R
8/17
0/65

CPW_MARP_TS_R
19/80
1/16
CFW_DP_PT_R
13/87
2/34

CPW_MARP_PT_R
87/18
4/96

CFW_DP_SF_L
4/08
0/29

CPW_MARP_SF_L
31/91
4/44
CFW_DP_TS_L
8/24
0/87

CPW_MARP_TS_L
19/27
1/14
CFW_DP_PT_L
12/80
1/84

CPW_MARP_PT_L
86/92
4/82

CFW_MARP_SF_R
20/40
1/12

CSW_DP_SF_R
32/33
4/53
CFW_MARP_TS_R
79/75
3/54

CSW_DP_TS_R
6/02
0/67
CFW_MARP_PT_R
27/22
3/70

CSW_DP_PT_R
12/05
1/66

CFW_MARP_SF_L
20/64
0/79

CSW_DP_SF_L
19/89
2/77
CFW_MARP_TS_L
79/33
3/70

CSW_DP_TS_L
6/44
0/87
CFW_MARP_PT_L
27/91
3/36

CSW_DP_PT_L
11/67
1/67

CPW_DP_SF_R
4/97
0/45

CSW_MARP_SF_R
17/06
2/03
CPW_DP_TS_R
8/72
0/73

CSW_MARP_TS_R
19/13
1/28
CPW_DP_PT_R
20/71
3/07

CSW_MARP_PT_R
92/21
4/50

CPW_DP_SF_L
4/84
0/56

CSW_MARP_SF_L
33/54
5/49
CPW_DP_TS_L
8/22
0/88

CSW_MARP_TS_L
18/71
0/97
CPW_DP_PT_L
70/20
00/3

CSW_MARP_PT_L
92/82
12/4

CFW: Complex Fast Walking; CPW: Complex Prefered Walking; CSW: Complex Slow Walking; DP: Deviation Phase; MARP: Mean Absolute Relative Phase; R: Right; L: Left; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh.

جدول 4-2 (ادامه) میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی اندام های تحتانی در گروه سالمندان بدون سابقه زمین خوردن (20 نفر)

Parameters
میانگین
خطای معیار

Parameters
میانگین
خطای معیار
BFW_DP_SF_R
35/84
4/31

BPW_MARP_SF_R
14/83
1/98
BFW_DP_TS_R
4/12
5/60

BPW_MARP_TS_R
18/94
1/13
BFW_DP_PT_R
7/76
0/32

BPW_MARP_PT_R
88/28
4/78

BFW_DP_SF_L
13/96
0/68

BPW_MARP_SF_L
24/28
2/80
BFW_DP_TS_L
3/74
1/89

BPW_MARP_TS_L
19/40
1/38
BFW_DP_PT_L
8/00
0/27

BPW_MARP_PT_L
83/64
6/76

BFW_MARP_SF_R
12/10
0/97

BSW_DP_SF_R
24/46
2/59
BFW_MARP_TS_R
20/19
1/32

BSW_DP_TS_R
5/93
0/68
BFW_MARP_PT_R
82/37
4/43

BSW_DP_PT_R
11/29
1/29

BFW_MARP_SF_L
35/03
5/04

BSW_DP_SF_L
19/10
2/37
BFW_MARP_TS_L
18/69
1/19

BSW_DP_TS_L
6/00
0/72
BFW_MARP_PT_L
77/77
5/98

BSW_DP_PT_L
10/71
1/24

BPW_DP_SF_R
29/83
4/66

BSW_MARP_SF_R
20/54
2/48
BPW_DP_TS_R
5/41
0/70

BSW_MARP_TS_R
18/44
1/54
BPW_DP_PT_R
9/86
1/25

BSW_MARP_PT_R
87/12
5/90

BPW_DP_SF_L
14/16
1/78

BSW_MARP_SF_L
34/12
4/50
BPW_DP_TS_L
5/38
0/65

BSW_MARP_TS_L
17/94
1/63
BPW_DP_PT_L
8/67
1/05

BSW_MARP_PT_L
86/59
6/08
BFW: Backward Counting Fast Walking; BPW: Backward Counting Prefered Walking; BSW: Backward Counting Slow Walking; DP: Deviation Phase; MARP: Mean Absolute Relative Phase; R: Right; L: Left; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh.
جدول 4-2 (ادامه) میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی اندام های تحتانی در گروه سالمندان بدون سابقه زمین خوردن (20 نفر)

Parameters
میانگین
خطای معیار

Parameters
میانگین
خطای معیار
SFW_DP_SF_R
39/57
4/52

SPW_MARP_SF_R
19/85
3/42
SFW_DP_TS_R
6/16
1/04

SPW_MARP_TS_R
20/61
1/40
SFW_DP_PT_R
11/35
1/95

SPW_MARP_PT_R
87/62
5/44

SFW_DP_SF_L
19/04
2/87

SPW_MARP_SF_L
26/27
2/98
SFW_DP_TS_L
6/27
1/03

SPW_MARP_TS_L
18/64
2/98
SFW_DP_PT_L
9/15
1/11

SPW_MARP_PT_L
78/40
7/19

SFW_MARP_SF_R
15/49
2/40

SSW_DP_SF_R
26/91
3/05
SFW_MARP_TS_R
18/18
1/33

SSW_DP_TS_R
6/52
0/96
SFW_MARP_PT_R
82/24
7/02

SSW_DP_PT_R
9/98
0/87

SFW_MARP_SF_L
24/86
2/84

SSW_DP_SF_L
29/95
6/13
SFW_MARP_TS_L
18/28
1/36

SSW_DP_TS_L
7/56
1/13
SFW_MARP_PT_L
74/68
7/20

SSW_DP_PT_L
10/00
1/10

SPW_DP_SF_R
24/49
2/71

SSW_MARP_SF_R
20/41
3/67
SPW_DP_TS_R
5/49
0/57

SSW_MARP_TS_R
19/40
1/54
SPW_DP_PT_R
9/54
0/57

SSW_MARP_PT_R
94/72
9/61

SPW_DP_SF_L
17/61
2/64

SSW_MARP_SF_L
32/68
4/03
SPW_DP_TS_L
5/31
0/65

SSW_MARP_TS_L
19/47
1/15
SPW_DP_PT_L
9/27
1/18

SSW_MARP_PT_L
39/99
5/93

SFW: Single Fast Walking; SPW: Single Prefered Walking; SSW: Single Slow Walking; DP: Deviation Phase; MARP: Mean Absolute Relative Phase; R: Right; L: Left; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh.
جدول ‏4-3 میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی اندام تحتانی در سالمندان با سابقه زمین خوردن (12 نفر)

Parameters
میانگین
خطای معیار

Parameters
میانگین
خطای معیار
CFW_DP_SF_R
3/83
0/26

CPW_MARP_SF_R
11/45
0/77
CFW_DP_TS_R
6/55
0/63

CPW_MARP_TS_R
21/31
1/43
CFW_DP_PT_R
10/89
2/31

CPW_MARP_PT_R
77/47
2/16

CFW_DP_SF_L
3/87
0/27

CPW_MARP_SF_L
26/26
0/93
CFW_DP_TS_L
6/71
0/90

CPW_MARP_TS_L
21/89
1/61
CFW_DP_PT_L
24/70
1/85

CPW_MARP_PT_L
76/80
2/38

CFW_MARP_SF_R
10/74
1/12

CSW_DP_SF_R
29/59
0/20
CFW_MARP_TS_R
21/09
3/49

CSW_DP_TS_R
4/72
0/32
CFW_MARP_PT_R
70/59
3/65

CSW_DP_PT_R
9/29
0/73

CFW_MARP_SF_L
20/93
0/76

CSW_DP_SF_L
14/48
0/24
CFW_MARP_TS_L
21/76
3/74

CSW_DP_TS_L
5/09
0/39
CFW_MARP_PT_L
68/68
3/40

CSW_DP_PT_L
8/97
0/85

CPW_DP_SF_R
26/49
0/45

CSW_MARP_SF_R
16/04
0/70
CPW_DP_TS_R
4/26
0/69

CSW_MARP_TS_R
20/67
1/66
CPW_DP_PT_R
8/03
3/11

CSW_MARP_PT_R
74/71
1/95

CPW_DP_SF_L
10/23
0/57

CSW_MARP_SF_L
31/35
1/09
CPW_DP_TS_L
4/28
0/91

CSW_MARP_TS_L
20/96
1/73
CPW_DP_PT_L
7/88
08/3

CSW_MARP_PT_L
76/44
2/35
CFW: Complex Fast Walking; CPW: Complex Prefered Walking; CSW: Complex Slow Walking; DP: Deviation Phase; MARP: Mean Absolute Relative Phase; R: Right; L: Left; SF:


دیدگاهتان را بنویسید