دانلود پایان نامه

: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh.

جدول 4-4 (ادامه) میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی اندام های تحتانی در گروه سالمندان با سابقه زمین خوردن (12 نفر)

Parameters
میانگین
خطای معیار

Parameters
میانگین
خطای معیار
BFW_DP_SF_R
36/20
0/21

BPW_MARP_SF_R
10/20
0/78
BFW_DP_TS_R
3/56
0/36

BPW_MARP_TS_R
20/89
1/56
BFW_DP_PT_R
7/41
0/82

BPW_MARP_PT_R
79/06
2/23

BFW_DP_SF_L
8/94
0/26

BPW_MARP_SF_L
21/22
0/94
BFW_DP_TS_L
3/98
0/35

BPW_MARP_TS_L
21/34
1/70
BFW_DP_PT_L
7/96
0/69

BPW_MARP_PT_L
78/84
2/15

BFW_MARP_SF_R
11/33
0/72

BSW_DP_SF_R
27/95
0/20
BFW_MARP_TS_R
21/18
1/48

BSW_DP_TS_R
4/97
0/37
BFW_MARP_PT_R
74/73
1/96

BSW_DP_PT_R
9/68
0/92

BFW_MARP_SF_L
23/65
0/89

BSW_DP_SF_L
17/73
0/17
BFW_MARP_TS_L
22/08
1/53

BSW_DP_TS_L
5/14
0/29
BFW_MARP_PT_L
73/03
2/61

BSW_DP_PT_L
8/57
0/89

BPW_DP_SF_R
26/39
0/20

BSW_MARP_SF_R
18/21
0/71
BPW_DP_TS_R
3/33
0/31

BSW_MARP_TS_R
21/00
1/80
BPW_DP_PT_R
5/60
0/77

BSW_MARP_PT_R
84/05
1/96

BPW_DP_SF_L
9/47
0/17

BSW_MARP_SF_L
33/09
1/21
BPW_DP_TS_L
3/79
39/0

BSW_MARP_TS_L
21/63
2/04
BPW_DP_PT_L
6/52
0/83

BSW_MARP_PT_L
83/19
2/56
BFW: Backward Counting Fast Walking; BPW: Backward Counting Prefered Walking; BSW: Backward Counting Slow Walking; DP: Deviation Phase; MARP: Mean Absolute Relative Phase; R: Right; L: Left; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh.
جدول 4-4 (ادامه) میانگین و خطای معیار روابط بین سگمانی اندام های تحتانی در گروه سالمندان با سابقه زمین خوردن (12 نفر)

Parameters
میانگین
خطای معیار

Parameters
میانگین
خطای معیار
SFW_DP_SF_R
36/11
0/19

SPW_MARP_SF_R
11/74
0/76
SFW_DP_TS_R
5/80
0/36

SPW_MARP_TS_R
19/86
1/60
SFW_DP_PT_R
7/71
0/54

SPW_MARP_PT_R
84/79
2/18

SFW_DP_SF_L
9/23
0/16

SPW_MARP_SF_L
21/08
1/02
SFW_DP_TS_L
4/85
0/31

SPW_MARP_TS_L
18/53
1/70
SFW_DP_PT_L
6/69
0/62

SPW_MARP_PT_L
77/37
13/2

SFW_MARP_SF_R
9/90
0/70

SSW_DP_SF_R
26/71
0/20
SFW_MARP_TS_R
19/97
1/46

SSW_DP_TS_R
6/99
0/33
SFW_MARP_PT_R
77/17
1/78

SSW_DP_PT_R
10/78
0/74

SFW_MARP_SF_L
20/14
0/83

SSW_DP_SF_L
13/20
0/23
SFW_MARP_TS_L
19/09
1/51

SSW_DP_TS_L
6/31
0/37
SFW_MARP_PT_L
69/77
2/13

SSW_DP_PT_L
9/92
0/70

SPW_DP_SF_R
24/20
0/16

SSW_MARP_SF_R
14/21
0/78
SPW_DP_TS_R
3/69
0/33

SSW_MARP_TS_R
20/05
1/75
SPW_DP_PT_R
6/36
0/71

SSW_MARP_PT_R
76/99
2/52

SPW_DP_SF_L
11/70
0/18

SSW_MARP_SF_L
26/11
0/98
SPW_DP_TS_L
4/48
0/35

SSW_MARP_TS_L
20/72
1/95
SPW_DP_PT_L
7/09
0/89

SSW_MARP_PT_L
84/46
2/14
SFW: Single Fast Walking; SPW: Single Prefered Walking; SSW: Single Slow Walking; DP: Deviation Phase; MARP: Mean Absolute Relative Phase; R: Right; L: Left; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh.

4-3 بررسی نتایج حاصل از آنالیز تفاوت ها در DP و MARP تحت تاثیر سه عامل گروه، بار شناختی و سرعت راه رفتن.

روند بررسی نتایج در این بخش به ترتیب زیر صورت می گیرد:
ابتدا نتایج آزمون ANOVA و p Value اثرات اصلی و متقابل عوامل مورد نظر تحقیق بر DP (جدول 4-5) و MARP (جدول 4-6) روابط بین سگمانی دو سمت بدن نشان داده خواهند شد.
چنانچه اثرات متقابل معنی دار باشند به بررسی این عوامل در تعامل با یکدیگر خواهیم پرداخت و در غیر اینصورت نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها ( آزمون بونفرونی) در مواردی که اثرات اصلی معنی دار بوده اند در قالب نمودار هایی نمایش داده خواهند شد.

جدول ‏4-4 تاثیرات اصلی و متقابل عوامل مورد مطالعه بر DP روابط بین سگمانی بر اساس آزمون ANOVA

DP
عامل (ها)
PT_L
PT_R
TS_L
TS_R
SF_L
SF_R

001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
گروه
657/0
504/0
815/0
235/0
001/0
001/0
بار شناختی
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
سرعت راه رفتن
265/0
344/0
901/0
726/0
182/0
193/0
گروه × بار شناختی
180/0
854/0
830/0
468/0
499/0
181/0
گروه × سرعت راه رفتن
470/0
859/0
789/0
402/0
290/0
465/0
بار شناختی× سرعت راه رفتن
967/0
910/0
304/0
134/0
406/0
828/0
گروه × بار شناختی × سرعت راه رفتن

DP: Deviation Phase; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh; R: Right; L:Left.
مقادیری که پررنگ تر نشان داده شده اند به لحاظ آماری معنی دار هستند.

جدول ‏4-5 تاثیرات اصلی و متقابل عوامل مورد مطالعه بر MARP روابط بین سگمانی بر اساس آزمون ANOVA
MARP
عامل (ها)
PT_L
PT_R
TS_L
TS_R
SF_L
SF_R

003/0
001/0
001/0
001/0
001/0
001/0
گروه
163/0
445/0
953/0
498/0
249/0
832/0
بار شناختی
001/0
001/0
001/0
005/0
971/0
777/0
سرعت راه رفتن
480/0
447/0
465/0
866/0
736/0
909/0
گروه × بار شناختی
469/0
659/0
375/0
633/0
967/0
832/0
گروه × سرعت راه رفتن
912/0
471/0
916/0
982/0
728/0
913/0
بار شناختی× سرعت راه رفتن
752/0
468/0
993/0
946/0
993/0
909/0
گروه × بار شناختی × سرعت راه رفتن

MARP: Mean Absolute Relative Phase; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh; R:Right; L:Left.
مقادیری که پررنگ تر نشان داده شده اند به لحاظ آما
ری معنی دار هستند.

همانگونه که در یافته های گزارش شده در جداول 4-5 و 4-6 مشاهده می شود، اثرات متقابل عوامل مورد مطالعه بر هیچیک از پارامترهای DP و MARP معنی دار نبوده است. بنابراین در گام بعد به بررسی اثرات اصلی گروه، بار شناختی و سرعت راه رفتن بر پارامترهای DP و MARP خواهیم پرداخت. بدین منظور نتایج حاصل از آزمون Multiple Comparison بونفرونی در قالب نمودارهایی نمایش (تصاویر 4-1 تا 4-6) داده شده اند. لازم به ذکر است برای اینکه تفسیر مناسب تری از یافته ها امکان پذیر باشد، بهتر است برای هر عامل نمودارهای DP و MARP در کنار هم مطالعه شوند.

تصویر 4-1 نتایج آزمون بونفرونی برای تاثیر گروه بر میانگین های DP
DP: Deviation Phase; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh; R: Right; L:Left.
(برای هر رابطه بین سگمانی میانگین هایی که با حروف غیر مشترک انگلیسی در بالای نمودار مشخص شده اند با هم تفاوت معنی دار دارند و در صورتی که یکی از حروف مشترک باشد تفاوت آن دو میانگین غیر معنی دار خواهد بود. به ترتیب a بزرگترین میانگین خواهد بود و b و c در رتبه های بعدی قرار خواهند گرفت.

تصویر 4-2 نتایج آزمون بونفرونی برای تاثیر گروه بر میانگین های MARP(9)
MARP: Mean Absolute Relative Phase; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh; R: Right; L: Left.
(برای هر رابطه بین سگمانی میانگین هایی که با حروف غیر مشترک انگلیسی در بالای نمودار مشخص شده اند با هم تفاوت معنی دار دارند و در صورتی که یکی از حروف مشترک باشد تفاوت آن دو میانگین غیر معنی دار خواهد بود. به ترتیب a بزرگترین میانگین خواهد بود و b و c در رتبه های بعدی قرار خواهند گرفت.

تصویر 4-3 نتایج آزمون بونفرونی برای تاثیر بار شناختی بر میانگین های DP
DP: Deviation Phase; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh; R: Right; L: Left.
(برای هر رابطه بین سگمانی میانگین هایی که با حروف غیر مشترک انگلیسی در بالای نمودار مشخص شده اند با هم تفاوت معنی دار دارند و در صورتی که یکی از حروف مشترک باشد تفاوت آن دو میانگین غیر معنی دار خواهد بود. به ترتیب a بزرگترین میانگین خواهد بود و b و c در رتبه های بعدی قرار خواهند گرفت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق دربارهسرعت راه رفتن

تصویر 4-4 نتایج آزمون بونفرونی برای تاثیر بار شناختی بر میانگین های MARP(9)
MARP: Mean Absolute Relative Phase; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh; R: Right; L: Left.
(برای هر رابطه بین سگمانی میانگین هایی که با حروف غیر مشترک انگلیسی در بالای نمودار مشخص شده اند با هم تفاوت معنی دار دارند و در صورتی که یکی از حروف مشترک باشد تفاوت آن دو میانگین غیر معنی دار خواهد بود. به ترتیب a بزرگترین میانگین خواهد بود و b و c در رتبه های بعدی قرار خواهند گرفت.

تصویر 4-5 نتایج آزمون بونفرونی برای تاثیر سرعت راه رفتن بر میانگین های DP
DP: Deviation Phase; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh; R: Right; L: Left.
(برای هر رابطه بین سگمانی میانگین هایی که با حروف غیر مشترک انگلیسی در بالای نمودار مشخص شده اند با هم تفاوت معنی دار دارند و در صورتی که یکی از حروف مشترک باشد تفاوت آن دو میانگین غیر معنی دار خواهد بود. به ترتیب a بزرگترین میانگین خواهد بود و b و c در رتبه های بعدی قرار خواهند گرفت.

تصویر 4-6 نتایج آزمون بونفرونی برای تاثیر سرعت راه رفتن بر میانگین های MARP(9)
MARP: Mean Absolute Relative Phase; SF: Shank-Foot; TS: Thigh-Shank; PT: Pelvic-Thigh; R: Right; L: Left.
(برای هر رابطه بین سگمانی میانگین هایی که با حروف غیر مشترک انگلیسی در بالای نمودار مشخص شده اند با هم تفاوت معنی دار دارند و در صورتی که یکی از حروف مشترک باشد تفاوت آن دو میانگین غیر معنی دار خواهد بود. به ترتیب a بزرگترین میانگین خواهد بود و b و c در رتبه های بعدی قرار خواهند گرفت.
4-4 بررسی نتایج حاصل از آنالیز تفاوت ها در نمره عملکرد شناختی تحت تاثیر دو عامل گروه و سرعت راه رفتن.
نمره عملکرد شناختی بر اساس فرمولی که Hall و همکاران در سال 2011 ارایه کرده اند محاسبه گردید:

= نمره ی عملکرد شناختی

نرخ پاسخ های صحیح (CRR ) = نرخ پاسخ ها در هر ثانیه × درصد پاسخ های صحیح

با استفاده از این فرمول هم “سرعت” و هم “دقت” فرد در انجام تکالیف شناختی مد نظر قرار می گیرد.
مقادیر مثبت نمره عملکرد شناختی نشاندهنده عملکرد شناختی ضعیفتر فرد (نرخ پاسخ های صحیح کمتر) ضمن راه رفتن دو تکلیفی، و نمره های منفی بیانگر عملکرد شناختی بهتر فرد (نرخ پاسخ های صحیح بیشتر) ضمن راه رفتن دو تکلیفی هستند (66).
در این بخش نیز ابتدا به نمایش ویژگی های توصیفی نمره های عملکرد شناختی ساده و پیچیده خواهیم پرداخت و پس از آن نتایج حاصل از آنالیز تفاوت ها را در جداول و تصاویری نشان خواهیم داد.

جدول ‏4-7 فراوانی شرکت کنندگان، میانگین نمرات عملکرد شناختی در گروه های جوانان، سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن

گروه ها
تعداد
میانگین
خطای معیار
تکلیف شناختی ساده
جوانان
30
0/014
0/019

سالمندان بدون سابقه زمین خوردن
20
-0/025
0/025

سالمندان با سابقه زمین خوردن
12
-0/025
0/032

تکلیف شناختی پیچیده
جوانان
30
0/311
0/011

سالمندان بدون سابقه زمین خوردن
20
0/323
0/014

سالمندان با سابقه زمین خوردن
12
0/275
0/018

جدول ‏4-9 تاثیرات اصلی و متقابل عوامل مورد مطالعه بر نمره عملکرد شناختی ساده و پیچیده بر اساس آزمون ANOVA

نمره عملکرد شناختی ساده
نمره عملکرد شناختی پیچیده
گروه
001/0
001/0
سرعت راه رفتن
019/0
001/0
سرعت راه رفتن×گروه
196/0
175/0

بر اساس نتایجی که در جدول 4-9 نمایش داده شده اند، اثرات متقابل گروه و سرعت بر متغیرهای شناختی معنی دار نبوده اند. تنها اثرات اصلی دو عامل گروه و سرعت بر این پارامترها معنی دار بوده اندکه چگونگی این اثر در تصاویر 4-7 و 4-8 نشان داده شده اند.

تصویر 4-7 نتایج آزمون بونفرونی برای اثر اصلی گروه بر میانگین های نمره عملکرد شناختی ساده (الف) و پیچیده (ب)
برای هر گروه یا سرعت راه رفتن میانگین هایی که با حروف غیر مشترک انگلیسی در بالای نمودار مشخص شده اند با هم تفاوت معنی دار دارند و در صورتی که یکی از حروف مشترک باشد تفاوت آن دو میانگین غیر معنی دار خواهد بود. به ترتیب a بزرگترین میانگین خواهد بود و b و c در رتبه های بعدی قرار خواهند گرفت.

تصویر 4-8 نتایج آزمون بونفرونی برای اثر اصلی سرعت راه رفتن بر میانگین های نمره عملکرد شناختی ساده (الف) و پیچده (ب)
برای هر گروه یا سرعت راه رفتن میانگین هایی که با حروف غیر مشترک انگلیسی در بالای نمودار مشخص شده اند با هم تفاوت معنی دار دارند و در صورتی که یکی از حروف مشترک باشد تفاوت آن دو میانگین غیر معنی دار خواهد بود. به ترتیب a بزرگترین میانگین خواهد بود و b و c در رتبه های بعدی قرار خواهند گرفت.
4-5 نتایج بررسی همبستگی بین پارامترهای راه رفتن و نمره های پرسشنامه ها و آزمون های عملکردی
در این بخش تنها به ذکر همبستگی های معنی دار بین DP و MARP روابط بین سگمانی اندام تحتانی با نمره پرسشنامه ها و آزمون های عملکردی ماخوذه خواهیم پرداخت. در این موارد نیز برای تفسیر تکرارپذیری، از دامنه ضرایب تکرارپذیری که توسط گروه مونرو مورد استفاده قرار گرفته است و پیش تر مراتب آن ذکر گردید، استفاده شده است.
لازم به ذکر است که نمره پرسشنامه GDS-15 با هیچیک از پارامترهای راه رفتن ارتباط معنی دار نداشت.

4-5-1 همبستگی بین پارامترهای راه رفتن و نمره آزمون های عملکردی در هر کل سالمندان مورد مطالعه (صرف نظر از سابقه زمین خوردن)
4-5-1-1 همبستگی بین پارامترهای راه رفتن و نمره پرسشنامه FES:
نمره FES تنها با DP روابط بین سگمانی ران-ساق راست و چپ بدن در تکلیف “شمارش معکوس ضمن راه رفتن تند” همبستگی ضعیف منفی معنی دار داشت (به ترتیب 376/0- و 448/0-).
4-5-1-2 همبستگی بین پارمترهای راه رفتن و زمان آزمون TUG:
زمان آزمون TUG با DP روابط بین


دیدگاهتان را بنویسید