مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

1-1-1- سازمانهای انفعالی

نوع غیرمؤثری می باشد که بسادگی منتظر می ماند و به رویدادها پاسخ می‌دهد. طبق نظر آنها سازمانها با در نظر داشتن اینکه هر کدام از این 4 نوع استراتژی را انتخاب کنند ، ویژگیهای ساختاری متفاوتی را بایستی داشته باشند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

استراتژی اهداف محیط ویژگیهای ساختاری تدافعی ثبات و کارایی باثبات کنترل شدید،تقسیم کار زیاد،رسمیت بالا،تمرکزتحلیلگر ثبات و انعطاف پذیری متغیر کنترل متمرکز تعدیل یافته،کنترل شدید بر فعالیتهای جاری،کنترل کم بر فعالیتهای جدید آینده نگر(تهاجمی) انعطاف پذیری پویا ساختار منعطف،تقسیم کار،رسمیت کم ،عدم تمرکز انفعالی عدم کارایی و بدون هدف مشخص ضعیف در واکنش به محیط ساختار نامشخص.

1-1-2- مقایسه چهار نوع استراتژی اسنو و مایلز در تاثیر بر ساختار سازمان

1-1-3- مقایسه دو استراتژی فرق و حداقل هزینه در تاثیر بر ساختار سازمان

ساختار مناسب برای سازمان بااستراتژی فرق: وجود خلاقیت و نوآوری،تمرکز پایین ،کنترل بر خروجی محصول،رسمیت کم ،پیچیدگی کم،نگرشهای بلند مدت،خرید نیروهای خلاق از خارج سازمان،out sourcing،عدم استانداردسازی ،هدف سازمان، افزایش اثربخشی بیشتر.

ساختار مناسب برای سازمان با استراتژی حداقل هزینه: تخصص گرایی،کنترل بر پروسه تولید،تمرکز بالا،پیچیدگی زیاد،رسمیت بالا،توجه میان مدت و کوتاه مدت،ساخت نیروبا آموزش نیروهای درون سازمان،استاندارد سازی ،هدف سازمان افزایش کارایی

1-1-4- مقایسه دو استراتژی فرق و حداقل هزینه در تاثیر بر ساختار سازمان

 

ویژگیهای ساختاری استراتژی فرق استراتژی حداقل هزینه
سطوح مدیریت کم زیاد
حوزه کنترل محصول زیاد کم
نسبت کل کارکنان به پرسنل زیاد کم
سطح دانش پرسنل بالا متوسط تا کم
سرعت تصمیم گیری زیاد کم
روشهای رسمی کم زیاد
ارتباطات شفاهی زیاد کم
ارتباطات کتبی کم زیاد
اندازه تمرکز کم زیاد
ساختار کلی سازمان پویا ایستا

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر اندازه فروش موثرند ؟

ویژه :

ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

ارتباط ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد