عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

1-1-1- توجه اقتضائی به مدیریت

این توجه عنوان می کند چگونه تئوری را به اقدام برسانیم. توجه اقتضایی تصریح دارد که برای دستیابی موثر به هدف, بر اساس شرایط محیطی و زمانی منتخب, فنون و مفاهیم مناسب مدیریت انتخاب می گردد. این توجه “نظریه ” را از “علم” می گیرد, از “شرایط” اطلاع دارد, نظریه را با شرایط “تطبیق” می دهد, و سپس ارائه راهکار می کند. به بیانی دیگر “وضعیت مناسب” را تعیین می کند. این توجه موضوع جدیدی را علاوه بر سه توجه اولیه مطرح نمی کند بلکه اظهار می کند که هر یک از سه توجه فرآیندی, کمی و رفتاری چگونه در شرایط زمانی و مکانی به اقدام تبدیل می شوند. مواری زیر مثال هایی هستند که تایید کننده این مطلب می باشند.

مدیریت منابع انسانی مبتنی بر جایگاه (مانند پال پیگورز و چارلز مایرز), برنامه ریزی مبتنی بر اقتضاء (مانند سناریوسازی) مدل های رهبری مبنی بر اقتضاء (مانند فرد فیدلر) : طرح سازمانی مبتنی بر اقتضاء مانند (پل لارنس و جی لورنش) مدل رفتاری مبتنی بر اقتضاء (مانند ب.اف.اسکینر). (لوتانز,ترجمه منوریان,1366: 122-121)

1-1-2- توجه استراتژیک به مدیریت

دیدیم که در توجه های قبلی, دو توجه سیستمی و اقتضائی موضوع جدیدی را علاوه بر سه توجه اولیه (یعنی فرآیندی, کمی و رفتاری) مطرح نکردند. بلکه توجه سیستمی به تعامل بین عناصر سازمان در سه توجه اولیه می پردازد و توجه اقتضائی نیز نظریه های سه توجه اولیه را بر اساس شرایط به اقدام تبدیل می کند. در واقع سه توجه اولیه در حوزه “علم بودن مدیریت” و دو توجه بعدی در حوزه “هنر بودن مدیریت” قرار می گیرند.سوال اصلی در مورد توجه استراتژیک نیز همین می باشد. یعنی آیا توجه استراتژیک موضوع جدیدی را مطرح می کند با به توجه های قبلی از دیدگاه دیگری نگاه می کند و چیزی به آنها اضافه می کند؟

مطالعه دیدگاه صاحبنظران مدیریت استراتژیک نشان می دهد که هر کدام از آنها از زاویه یکی از سه توجه اولیه به مدیریت استراتژیک می پردازد. عده ای چارچوب مدیریت استراتژیک را بر اساس الگوی “تصمیم گیری محدود” که در حوزه “توجه علمی” قرار می گیرند اظهار می کنند (مانند هانکر و ویلن 2001) عده ای چارچوب مدیریت استراتژیک را از زاویه “مدل های کمی” اظهار کرده اند (مانند روبیسون و دیکل, 1994) , عده ای به مدیریت استراتژیک از زاویه “توجه فرآیندی” نگاه کردند (مانند دیوید, 2001, هریسون و جان, ترجمه قاسمی, 1380, جانسون و شولز 2002, هیل و جونز 1992) . ضمن اینکه در عمده الگوهای مدیریت استراتژیک, مطالعه شرایط محیط خارجی و داخلی (توجه اقتضایی) و تعامل بین عناصر سازمانی در جهت تطابق با محیط (توجه سیستمی) اظهار شده اند. این مطالب نشان می دهند که توجه استراتژیک موضوع جدیدی علاوه بر سه توجه اولیه اظهار نمی کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر اندازه فروش موثرند ؟

ویژه :

ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

ارتباط ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد