عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

1-1-1- توجه کمی به مدیریت

طرفداران این توجه تلویحا تصریح بر آن دارند که مدل های ریاضی و فرآیندهای کمی می توان به عنوان اساس و پایه ای برای تمام مدیریت ها تلقی شوند. این در نظر داشتن دنبال روش و تکنیک انجام کاری می باشند و هدف اصلی آن تامین گزینه های بهتر و بیشتر برای تصمیم گیری مدیریت می باشد. “مدیریت علمی” و “پژوهش در عملیات” از نتایج این توجه می باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-1-2- توجه رفتاری به مدیریت

در این در نظر داشتن عنصر بشر در کار, توجه می شوند و به دنبال شیوه مدیریت بشر ها و تنظیم روابط بین آنها می باشد. نهضت روابط انسانی, اساسا حول این فرضیه بنا شده می باشد که چنانچه مدیریت بتواند کارکنان را راضی و خوشحال سازد, حداکثر عملکرد از آن نتایج خواهد گردید.

1-1-3- توجه سیستمی به مدیریت

توجه سیستمی زمانی ظهور و تکوین پیدا نمود که توجه فرآیندی, در کوشش جهت یک شکل کردن تئوری های مدیریت ناکام ماند. در حالی که توجه های رفتاری و کمی, راهی متضاد مسیر توجه فرآیندی را در پیش گرفته بودند, توجه سیستمی کوشش بر آن داشت تا آنها را در جهت تدوین یک نظریه همه جانبه و عام مدیریت, به هم نزدیک سازد. به بیانی دیگر, توجه سیستمی موضوع جدیدی علاوه بر سه توجه قبلی مطرح ننموده می باشد بلکه جامع و مانع بودن توجه های قبلی را و نیز ارتباط تعاملی بین عناصر سازمانی در هر یک از سه توجه قبلی را مطرح نموده می باشد. توجه سیستمی به این معناست که کلیه اجزا یا عناصر (هر پدیده) نسبت به هم متعامل و با یکدیگر پیوسته بوده و با این ارتباط یک کل را تشکیل می دهند. یک سیستم متشکل از عناصر و زیر سیستم ها (سیستم های فرعی) می باشد که به یکدیگر وابسته و مربوط می باشند. این زیر سیستم ها با یکدیگر در تعاول هستند و یک مجموعه واحد و منسجم را تشکیل می دهند. با این تعریف, هر پدیده ای را می توان با دید سیستمی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده یا به نمایش درآورد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر اندازه فروش موثرند ؟

ویژه :

ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

ارتباط ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد