مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

1-1-1- توجه استراتژیک و ارتباط آن با سایر توجه ها به مدیریت

یکی از روش های دسته بندی نظریه های مدیریت, دسته بندی آنها بر مبنای توجه (رویکرد) (Approach) می باشد. معروفترین فردی که در این خصوص مطالبی را ارائه نموده می باشد “فردلوتانز” (Fred Luthans) (1973) می باشد. توجه های مطرح شده توسط لوتانز عبارتند از: 1) توجه فرآیندی به مدیریت (Process Approach) 2) توجه کمی (Quantitative Approach) به مدیریت 3) توجه رفتاری (Behavioral Approach) به مدیریت 4) توجه سیستمی به مدیریت 5) توجه اقتضایی (Contingency Approach) به مدیریت (لوتانز, ترجمه منوریان,1366: 20,19) . در ادامه اختصار ای از توجه های فوق بر اساس نظر لوتانز اظهار می گردد.

 

1-1-2- توجه فرآیندی به مدیریت

این توجه کوشش می کند تا وظایف مدیریت را مشخص ساخته و سپس اصول اساسی در این ارتباط ارائه دهد و هم وظایف و هم اصول, از دید این توجه, جهانی و در کلیه شرایط قابل تسری به کلیه مدیران می باشد. “هنری فایول” فرانسوی, معروف ترین اظهار گذار مکتب فرآیندی می باشد که پنچ وظیفه و چهارده اصل را برای مدیریت عنوان می کند. وظایف مطرح شده فایول عبارتند از: برنامه ریزی, سازماندهی, فرماندهی, هماهنگی و کنترل. از صاحبنظران که بر اساس توجه فرآیندی وظایف مدیریت را مشخص نمودند می توان “لوترگیولیک, جرج تری, کونترواودانل”, “گیبسون” و “استیفن پی.رابینز” را نام برد.

روش های دسته بندی نظریه های مدیریت عبارتند از: دسته بندی تاریخی, دسته بندی موضوعی, دسته بندی نظری و دسته بندی بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک.

 

1-1-3-  توجه کمی به مدیریت

طرفداران این توجه تلویحا تصریح بر آن دارند که مدل های ریاضی و فرآیندهای کمی می توان به عنوان اساس و پایه ای برای تمام مدیریت ها تلقی شوند. این در نظر داشتن دنبال روش و تکنیک انجام کاری می باشند و هدف اصلی آن تامین گزینه های بهتر و بیشتر برای تصمیم گیری مدیریت می باشد. “مدیریت علمی” و “پژوهش در عملیات” از نتایج این توجه می باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر اندازه فروش موثرند ؟

ویژه :

ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

ارتباط ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد