مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

1-1-1- مقایسه دو استراتژی فرق و حداقل هزینه در تاثیر بر ساختار سازمان

 

ویژگیهای ساختاری استراتژی فرق استراتژی حداقل هزینه
سطوح مدیریت کم زیاد
حوزه کنترل محصول زیاد کم
نسبت کل کارکنان به پرسنل زیاد کم

سطح دانش پرسنل بالا متوسط تا کم
سرعت تصمیم گیری زیاد کم
روشهای رسمی کم زیاد
ارتباطات شفاهی زیاد کم
ارتباطات کتبی کم زیاد
اندازه تمرکز کم زیاد
ساختار کلی سازمان پویا ایستا

 

1-1-2- تفاوت ارتفاع ساختاری سازمانها با استراتژی فرق و حداقل هزینه

به گونه کلی می توان گفت که سازمانها با استراتژی فرق، ساختاری کوتاهتر یا تخت وسازمانهای با استراتژی حداقل هزینه ساختاری بلندتر دارند.

سازمان با استراتژی حداقل هزینه سازمان بااستراتژی فرق
مرتفع شکل هرم سازمانی مسطح
کم سرعت تصمیم گیری زیاد
زیاد تعداد سطوح تصمیم گیری کم
کم وسعت حیطه نظارت زیاد
زیادتمرکزکم
کم عدم تمرکز زیاد
کم درجه آزادی کارکنان زیاد

1-1-3- مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک، هنر و علم تدوین. اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند گانه ای می باشد که سازمان را قادر می سازد به مقاصد خود دست یابد (دیوید، 1382 :24). مدیریت استراتژیک عبارت می باشد از فرآیند تضمین دست یابی به فواید ناشی از به کارگیری استراتژیک سازمانی مناسب، همچنین هنر و علم فرمول بندی، اجرا و ارزیابی تصمیمات چند بعدی با تاکید بر یکپارچه سازی عوامل مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید یا خدمات پژوهش و توسعه، سیستم های اطلاعاتی و غیره، جهت رسیدن به اهداف سازمانی را مدیریت استراتژیک می نامند. (پهلوانیان,1385 :68)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر اندازه فروش موثرند ؟

ویژه :

ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

ارتباط ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد