عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

اجرای استراتژی

برای اجرای استراتژی‌ها بایستی از ابزار زیر بهره گرفت :
۳-۱- ساختار سازمانی متناسب با استراتژی‌ها .
۳-۲- متناسب ‌سازی مهارت‌ها ، منابع و توانمندی‌های سازمان در سطح اجرایی .
۳-۳- ایجاد فرهنگ سازمانی متناسب با استراتژی جدید سازمان.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی به همکاری مدیران همه بخش‌ها و واحدهای وظیفه‌ای سازمان نیازمنداست .

 

۴ارزیابی استراتژی

برای تعیین حدود دستیابی به هدف‌ها ، استراتژی اجرا شده بایستی مورد کنترل و نظارت قرار گیرد . ارزیابی استراتژی شامل سه فعالیت اصلی می گردد:

۴-۱- مطالعه مبانی اصلی استراتژی‌های شرکت.

۴-۲- مقایسه نتیجه‌های موردانتظار با نتیجه‌های واقعی.

۴-۳- بجای آوردن اقدامات اصلاحی به مقصود اطمینان یافتن از اینکه عملکردها با برنامه‌های پیش‌بینی شده

مطابقت دارند.
اطلاعاتی که از فرایند ارزیابی استراتژی به‌ دست می‌آید بایستی به گونه‌ای باشد که عملیات و اقدامات را تسهیل نماید و بایستی کسانی یا واحدهایی را معرفی نماید که نیاز به اصلاح دارند .

 

1-1-1- سطوح مدیریت استراتژیک

فرآیند مدیریت استراتژیک دارای سه سطح می باشد. بدین معنی که در سازمان های مادر تخصصی یا شرکت هایی که دارای چند کسب و کار هستند, استراتژی ها در سه سطح از سازمان تعیین می گردد, در سازمان هایی که کوچک بوده و از ساختار تخت تری برخوردارند, ممکن می باشد در دو سطح تعیین شوند معمولا سطح کل سازمان و سطح واحدهای کسب و کار یکی می باشد. سطوح سه گانه مدیریت استراتژیک عبارتند از:

  • سطح کل سازمان: هدف از تدیون استراتژی در این سطح, هدایت کل مجموعه و تخصیص بهینه منابع در آن می باشد. در واقع جهت حرکت کل گروه سازمانی در این سطح مشخص می گردد و اهداف و مقاصد عمومی به مقصود نیل به آنها تعیین می شوند. استراتژی های این سطح را استراتژی های کل شرکت می نامند.
  • سطح بخشی/ واحد تجاری استراتژیک/ کسب و کار: در سازمان های بزرگ که داری واحدهای مستقل مختلفی هستند, در راستای ماموریت و استراتژی های سطح کل سازمان, برای هر کدام از کسب و کارها/ واحدهای تجاری استراتژیک سازمان نیز, ماموریت و استراتژی هایی تعیین می گردد. به استراتژی های این سطح استراتژی های کسب و کار اطلاق می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر اندازه فروش موثرند ؟

ویژه :

ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

ارتباط ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد