مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

1-1-1- سطوح مدیریت استراتژیک

فرآیند مدیریت استراتژیک دارای سه سطح می باشد. بدین معنی که در سازمان های مادر تخصصی یا شرکت هایی که دارای چند کسب و کار هستند, استراتژی ها در سه سطح از سازمان تعیین می گردد, در سازمان هایی که کوچک بوده و از ساختار تخت تری برخوردارند, ممکن می باشد در دو سطح تعیین شوند معمولا سطح کل سازمان و سطح واحدهای کسب و کار یکی می باشد. سطوح سه گانه مدیریت استراتژیک عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سطح کل سازمان: هدف از تدیون استراتژی در این سطح, هدایت کل مجموعه و تخصیص بهینه منابع در آن می باشد. در واقع جهت حرکت کل گروه سازمانی در این سطح مشخص می گردد و اهداف و مقاصد عمومی به مقصود نیل به آنها تعیین می شوند. استراتژی های این سطح را استراتژی های کل شرکت می نامند.
  • سطح بخشی/ واحد تجاری استراتژیک/ کسب و کار: در سازمان های بزرگ که داری واحدهای مستقل مختلفی هستند, در راستای ماموریت و استراتژی های سطح کل سازمان, برای هر کدام از کسب و کارها/ واحدهای تجاری استراتژیک سازمان نیز, ماموریت و استراتژی هایی تعیین می گردد. به استراتژی های این سطح استراتژی های کسب و کار اطلاق می گردد.
  • سطح وظیفه ای: در این سطح نیز بر اساس اهداف و استراتژی های سطوح بالاتر برای هر کدام از وظایف واحدهای تجاری استراتژیک, استراتژی وظیفه ای تعیین می گردد. مسئولیت بزرگ تر و اصلی مدیران این سطح, اجرا, پیاده کردن استراتژی ها و برنامه های استراتژیک سازمان می باشد. برای سطح وظیفه ای ممکن می باشد مجموعه ای ازاستراتژی ها وجود داشته باشد که هر کدام در جهت بهره گیری بهینه از منابع در دسترس به مقصود کمک به استراتژی های واحد بازرگانی تدوین می شوند. استراتژی های این سطح را استراتژی های وظیفه ای می گویند. (اعرابی, 1385: 7-6)

 

مدیریت استراتژیک برخورد نظام یافته با یک وظیفه بزرگ و یک مسئولیت روز افزون در قلمرو مدیریت عمومی می باشد تا به نحوی که موفقیت مستمر موسسه را تضمین و از پیشامدهای ناگهانی پیشگیری کند، موسسه را با بستر حرکت خود “محیط” ارتباط دهد و موضع گیری نماید (فروزنده دهکردی،1383: 8)

فرآیند مدیریت استراتژیک را در نمایش 2-3 نمایش داده شده می باشد.

1-2- استراتژی های رقابتی پورتر

جایگاه سازمان نسبت به دیگر بازیگران یک صنعت، تعیین‌کننده سود وی بوده و سازمانی که بتواند خود را در موقعیتی مناسب نسبت به رقبای خود قرار دهد، سودی بالاتر از میانگین آن صنعت را کسب خواهد نمود. به علاوه، چنین سازمانی حتی با وجود ساختار نامناسب صنعتی که در آن فعال می باشد طعم شیرین بازگشت سریع سرمایه را خواهد چشید. پایه اساسی ماندگاری چنین موقعیتی میان رقبا حفظ مزیت رقابتی بنگاه در صنعت مربوطه می باشد. بسته به ساختار هر صنعت، مزیت‌های رقابتی بنگاه‌ها در روبرو شدن با یکدیگر ابعاد بسیار وسیعی به خود می‌گیرد. همچنین بسته به اینکه محدوده فعالیت سازمان کل بازار را تحت پوشش خود قرار می‌دهد یا برای بخش یا بخش‌هایی از بازار فعالیت می کند نیز استراتژی‌های متفاوتی میان بنگاه‌ها دیده می گردد. در میان ابعاد بیشمار مزیت‌های رقابتی می‌توان دو بعد پایه‌ای را به عنوان فصل مشترک این رویکردها شناسایی نمود

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر اندازه فروش موثرند ؟

ویژه :

ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

ارتباط ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد