عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

1-1-1- فرایند مدیریت استراتژیک

فرایند مدیریت استراتژیک را می‌توان به چهار مرحله تقسیم نمود:

 • تحلیل وضعیت
 • تدوین استراتژی
 • اجرای استراتژی
 • ارزیابی استراتژی
 • تحلیل وضعیت۱-۱- اهداف بلندمدت ، ماموریت سازمان (علت وجودی و اینکه چه هستیم) ، چشم‌انداز سازمان (چه می‌خواهیم باشیم).

  ۱-۲- تجزیه و تحلیل محیط داخلی و قابلیت‌های سازمان .

  ۱-۳- تجزیه و تحلیل محیط خارجی .
  ۲ – تدوین استراتژی

  در تدوین استراتژی بایستی آغاز مجموعه استراتژی‌های قابل بهره گیری را لیست کرده و سپس با بهره گیری از مدل‌های مختلفی که در بحث‌های مدیریت استراتژیک آمده می باشد و با در نظر داشتن نتایج بدست آمده در تحلیل وضعیت که در مرحله اول آمده می باشد استراتژی برتر را انتخاب می‌کنیم . در این مرحله بایستی مدیران میانی و حتی رده پایین سازمان را نیز مشارکت داد تا در آنها ایجاد انگیزش کند .


  ۳اجرای استراتژی

  برای اجرای استراتژی‌ها بایستی از ابزار زیر بهره گرفت :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  ۳-۱- ساختار سازمانی متناسب با استراتژی‌ها .
  ۳-۲- متناسب ‌سازی مهارت‌ها ، منابع و توانمندی‌های سازمان در سطح اجرایی .
  ۳-۳- ایجاد فرهنگ سازمانی متناسب با استراتژی جدید سازمان

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر اندازه فروش موثرند ؟

ویژه :

ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

ارتباط ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد