عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

1-1-1- توجه استراتژیک به مدیریت

دیدیم که در توجه های قبلی, دو توجه سیستمی و اقتضائی موضوع جدیدی را علاوه بر سه توجه اولیه (یعنی فرآیندی, کمی و رفتاری) مطرح نکردند. بلکه توجه سیستمی به تعامل بین عناصر سازمان در سه توجه اولیه می پردازد و توجه اقتضائی نیز نظریه های سه توجه اولیه را بر اساس شرایط به اقدام تبدیل می کند. در واقع سه توجه اولیه در حوزه “علم بودن مدیریت” و دو توجه بعدی در حوزه “هنر بودن مدیریت” قرار می گیرند.سوال اصلی در مورد توجه استراتژیک نیز همین می باشد. یعنی آیا توجه استراتژیک موضوع جدیدی را مطرح می کند با به توجه های قبلی از دیدگاه دیگری نگاه می کند و چیزی به آنها اضافه می کند؟

مطالعه دیدگاه صاحبنظران مدیریت استراتژیک نشان می دهد که هر کدام از آنها از زاویه یکی از سه توجه اولیه به مدیریت استراتژیک می پردازد. عده ای چارچوب مدیریت استراتژیک را بر اساس الگوی “تصمیم گیری محدود” که در حوزه “توجه علمی” قرار می گیرند اظهار می کنند (مانند هانکر و ویلن 2001) عده ای چارچوب مدیریت استراتژیک را از زاویه “مدل های کمی” اظهار کرده اند (مانند روبیسون و دیکل, 1994) , عده ای به مدیریت استراتژیک از زاویه “توجه فرآیندی” نگاه کردند (مانند دیوید, 2001, هریسون و جان, ترجمه قاسمی, 1380, جانسون و شولز 2002, هیل و جونز 1992) . ضمن اینکه در عمده الگوهای مدیریت استراتژیک, مطالعه شرایط محیط خارجی و داخلی (توجه اقتضایی) و تعامل بین عناصر سازمانی در جهت تطابق با محیط (توجه سیستمی) اظهار شده اند. این مطالب نشان می دهند که توجه استراتژیک موضوع جدیدی علاوه بر سه توجه اولیه اظهار نمی کند. پس ضابطه جدا کردن توجه استراتژیک به عنوان توجه دیگر چیست؟ آیا این ضابطه بلندمدت یا کوتاه مدت بودن, در نظر داشتن محیط خارجی داشتن, کلان یا خرد بودن, کلی و جزئی بودن, یا اجمالی و تفضیلی بودن می باشد؟ مطالعه توجه های قبلی نشان می دهد که این ضوابط, ضابطه مناسبی را برای جدا کردن توجه استراتژیک ارائه نمی کند بلکه ضابطه اصلی این می باشد که “توجه استراتژیک کلیه مباحث مطرح شده در مدیریت و یا هر علمی را در دو سطح استراتژیک و عملیاتی مطرح می کند, یعنی ضابطه اصلی “سطح بندی کردن” موضوعات توسط توجه استراتژیک می باشد. در سطح استراتژیک مسائل به صورت ذهنی, مفهومی, نظری (تئوریک) و کیفی اظهار می شوند اما در سطح عملیاتی مسایل به صورت عینی, عملیاتی, عملی و کمی عنوان می شوند. مسائل ذهنی یک ذهنیت روشن قبل از اقدام می دهند. و یک نتیجه نظری یا مفهومی ارائه می کنند که مبنای عملی (عملیاتی شدن) قرار می گیرد. (اعرابی, 1385)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر اندازه فروش موثرند ؟

ویژه :

ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

ارتباط ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد