مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

1-1-1- مفهوم هماهنگی استراتژیک

هر یک از سیستم های موجود در سطوح استراتژی سازمان هم بایستی با زیر سیستم های خودش (هماهنگی درونی) و هم بایستی با سطوح بالادست و سیستم های هم تراز خودش (هماهنگی بیرونی) متناسب باشد تا موضوعات مدیریت تجلی پیدا کرده و باعث ایجاد هم افزایی جهت رسیدن به هدف های سازمان گردد (اعرابی, 1385). به عنوان مثال در خصوص واحد کاردی منابع انسانی, بایستی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی سطح شرکت, استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی سایر واحدهای کارکردی (وظیفه ای) مانند تولید, بازاریابی, مالی, سیستم های اطلاعاتی, پژوهش و توسعه متناسب باشد (هماهنگی بیرونی) . از طرف دیگر,استراتژی زیر سیستم های منابع انسانی (تامین نیروی انسانی, ارزیابی عملکرد پاداش, توسعه منابع انسانی و روابط کارکنان) نیز با استراتژی های واحد های کارکردی منابع انسانی متناسب باشد (هماهنگی درونی), هر یک از هماهنگی های درونی و بیرونی می توانند به صورت عمودی و افقی نیز در نظر گرفته شودند که 4 نوع هماهنگی نتیجه می گردد. هماهنگی های بیرونی عمودی, بیرونی افقی, درونی عمودی و درونی افقی (آرمسترانگ, ترجمه اعرابی و ایزدی, 1384: 74- 66)

سازمان ها بایستی بتوانند تشخیص دهند آیا جهتی را که برای نزدیک شدن به “وضعیت مطلوب” انتخاب کردند جهت درستی می باشد یا نه؟ و بدین مقصود, هماهنگی معیار صحت می باشد, هماهنگی به معنی هم سویی, سازگاری تناسب با جهتی خاص می باشد. به تعبیری دیگر تطابق داشتن یک کیفیت دیگر و در جهت خاص که به هدف مشترک می انجامد (اعرابی, 1371: 12-1)

هماهنگی می تواند هم در سطح عملیاتی و هم در سطح استراتژیک مستقر گردد. متناسب عملیاتی داری زمان و مکان می باشد اما هماهنگی استراتژیک ورای زمان و مکان می باشد. ویژگی ورای زمان و مکان “وضعیت مطوب” و “استراتژی حرکت” و بهره گیری از شاخص هایی که بر اساس آنها تعریف شده اند موجب ایجاد انسجام و هماهنگی در کلیه شناسایی ها, توصیفات و طراحی ها می گردد و از هر گونه تشت و تلون در حرکت جلوگیری می کند (اعرابی, 1370: 28)

برقراری هماهنگی استراتژیک همواره با تغییرات همراه می باشد و این تغییر از سطح استراتژیک شروع می گردد, مطالعه عوامل محیطی و سازمانی, تغییرات استراتژیک مطلوب (مورد انتظار) را نمایان می کند. تهدیدهای محیطی و نقاط ضعف داخلی “ضرورت تغییر” را به وجودمی آورند. از طرف دیگر, فرصت های محیطی و نقاط قوت داخلی “ایده” برای تغییر را مشخص می سازند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر اندازه فروش موثرند ؟

ویژه :

ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

ارتباط ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد