مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

1-1-1- استراتژی سطح شرکت (بنگاه)

استراتژی سطح شرکت به توصیف جهت گیری کلان شرکت در راستای توجه کلی آن به رشد و مدیریت انواع کسب و کار (واحد های تجاری) و خطوط تولید می پردازد. استراتژی بنگاه تشکیل می گردد از استراتژی هدایتی (Directional Strategy), تجزیه تحلیل بدره (پرتفولیو) (Portfolio Analysis) و استراتژی سرپرستی (Parenting Strategy) . استراتژی هدایتی در قالب واژه هایی زیرا ثبات , رشد و کاهش معنا و مفهوم می یابد. (هانگر و ویلین, 1381, ترجمه اعرابی و ایزدی:157) استراتژی شرکت حداقل بایستی به سوالاتی از قبیل سوال های زیر جواب دهد: سازمان به چه فعالیت هایی و به چه ترتیبی بپردازد؟ منابع سازمان به چه ترتیب بایستی به فعالیت های مختلف آن تخصص داده گردد؟ (رحمان سرشت, 1384: 138)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-2- استراتژی سطح کسب و کار (تجاری)

استراتژی کسب و کار معمولا در سطح محصولات یا واحد تجاری استراتژیک اجرا می گردد و به بهبود جایگاه رقابتی کالاها و خدمات شرکت در یک صنعت خاص یا یک بخش از بازار خاص تاکید دارد. واحد استراتژیک تجاری ممکن می باشد از استراتژی های رقابتی (Competitive Strategy) (مبارزه با تمام رقبا برای کسب مزیت) یا مشارکتی(Cooperative Strategy)  (همکاری با یک چند رقیب برای کسب مزیت علیه سایر رقبا) و یا به هر 2 شکل باشد (هانگر و ویلین, ترجمه اعرابی و ایزدی, 1381: 133)

1-1-3- استراتژی های کارکردی (وظیفه ای)

برای تحقق بخشیدن به هدف های کسب و کار (واحد تجاری) یا شرکت های محصور در قالب واحد های تجاری یا خدماتی تدوین می شوند (رحمان سرشت, 1384:145) . استراتژی کارکردی, توجه مورد بهره گیری یک حوزه کاری برای رسیدن به هدف ها و استراتژی های سطح شرکت و سطح کسب و کار از طریق حداکثر کردن بهره وری منابع می باشد. این استراتژی به توسعه و تقویت یک شایستگی بارز (Distinctive Competency) می پردازد تا بدین وسیله شرکت بتوان به مزیت رقابتی دست یابد. همانطور که یک شرکت بزرگ, چند کسب و کار (واحد تجاری) دارد که هر واحد, استراتژی خود را دنبال می کند, هر کسب و کار نیز از مجموعه ای از حوزه های کاری تشکیل شده می باشد که هر یک از استراتژی های خاص خود پیروی می کند (هانگر و ویلن, ترجمه اعرابی و ایزدی, 1381: 184) این حوزه های کاری عبارتند از: تولید, منابع انسانی, مالی, پژوهش و توسعه, بازاریابی و سیستم اطلاعاتی.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر اندازه فروش موثرند ؟

ویژه :

ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

ارتباط ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد