عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

1-1-1- سطوح استراتژی

بیشتر سازمان ها بجای اتخاذ یک استراتژی جامع و واحد, از مجموعه ای از استراتژی های مرتبط بهره گیری می کنند که هر یک در سطوح مختلفی از شرکت طراحی می شوند. سه سطح مهم استراتژی در بیشتر سازمان های بزرگ چند محصوله عبارتند از: 1) استراتژی بنگاه (شرکت) (Corporate Strategy), 2) استراتژی کسب و کار (تجاری) (Business Strategy)3) استراتژی کارکردی (وظیفه ای) (functional Strategy) که بر روی یک محصول – بازار خاص متمرکز شده اند (مانند واکر و همکاران 2003, ویلن و هانگر 1992). هر استراتژی علاوه بر پاسخگویی به شرایط محیطی, با استراتژی های سطوح دیگر و نیز با نقاط قوت و شایستگی های رقابتی واحد تجاری مربوط وبا سطح شرکت به عنوان یک مجموعه واحد متناسب می باشد (واکر و همکاران, 2003: 10-9). هر یک از سطوح استراتژی با سایر سطوح استراتژی تعامل نزدیک و هماهنگی دارد و اگر کل شرکت بخواهد موفق گردد بایستی این سه سطح یکپارچه باشند. سه مرحله اصلی در الگوی مدیریت استراتژیک (تدوین, اجرا, ارزیابی و کنترل) برای تمام سطوح استراتژی صادق می باشد (هر یک از سطوح دارای این سه مرحله اصلی هستند).

هر سطح استراتژی, محیط استراتژیک سطح پایین تر را می سازد به این شکل که اجرای استراتژی سطح بالاتر برابر می باشد با تدوین استراتژی سطح پایین تر (ویلن و هانکر, 1992: 23). نمایش شماره 2-2 این ارتباط را نشان می دهد. در بعضی سازمان های کوچک تر نیز سطح اول و دوم با یکدیگر ادغام می شوند و یک سطح به وجودمی آید.

می گردد و آن اینکه چنانچه غایت و کمال ورای زمان باشد اساسا بایستی از تغییراتی که در بستر زمان و مکان حادث می گردد, تاثیر پذیرد, پس غایب و کمال مقوله ای می باشد که نسبت به زمان و مکان ثابت می باشد و تحت تاثیر تغییرات زمان و مکان متحول نمی گردد, که از آن به “وضعیت مطلوب” تغییر می کنیم. هر حرکتی به صرف اینکه حرکت می باشد دارای “جهت” می باشد و به تعبیر دیگر زیرا حرکت مشی به سوی غایتی می باشد لذا حرکت بودن “جهت” ممتنع می باشد و نظر به اینکه غایت حرکت ورای زمان و مکان می باشد لذا “جهت حرکت” نیز مقوله ای ورای زمان و مکان می باشد و ما از این مفهوم به “جهت کلی حرکت” یا “استراتژی” تعبیر می کنیم و آن را همانند وضعیت مطلوب از تاثیر زمان و مکان مصون دانسته و در حال حرکت و راستای استراتژی انجام می گردد. (اعرابی, 1370: 21-20)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر اندازه فروش موثرند ؟

ویژه :

ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد