عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

1-1- اهداف پژوهش:

 شناسایی تاثیر استراتژی های ایجاد فرق و رهبری هزینه ها بر اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-2- سؤالات پژوهش

کلی :آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر اندازه فروش موثرند ؟

ویژه :

ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

ارتباط ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

1-3-   فرضیه‏های پژوهش

1-4- فرضیه اصلی

بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش ارتباط ی معنا دار هست.

1-5- فرضیه فرعی

بین تنوع در رنگ بندی، طرح و تأثیر کالا و اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران ارتباط معنادار هست.

بین کیفیت مواد اولیه ومیزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران ارتباط ی معناداری هست.

بین تنوع در شیوه های توزیع و اندازه فروش کالا در شرکتهای صنعتی تهران ارتباط معناداری هست.

بین روش های موثر بازاریابی و اندازه  فروش در شرکتهای صنعتی تهران ارتباط معناداری دارد.

1-6- فرضیه اصلی

بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش ارتباط ی معنا دار هست.

1-7- فرضیه فرعی

بین  کاهش هزینه های تولید و افزایش فروش در شرکتهای صنعتی تهران ارتباط ی معناداری هست.

بین استاندارد کردن عوامل تولید وافزایش فروش در شرکتهای صنعتی تهران ارتباط ی وجود معناداری دارد.

بین  قدرت خرید مواد اولیه وافزایش فروش در شرکتهای صنعتی تهران ارتباط ی معناداری هست.

بین سرمایه گذاری مطالعه اطلاعات وافزایش فروش در شرکتهای صنعتی تهران ارتباط ی معناداری هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر اندازه فروش موثرند ؟

ویژه :

ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

ارتباط ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد