عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

1-1-1- استراتژی و ساختار

استراتژی یکی از عوامل اصلی در تعیین ساختار سازمان می باشد.

دیدگاه چندلردر ارتباط با ساختار و استراتژی:

چندلر دو نوع استراتژی را برای سازمانها معرفی می کند ؛استراتژی تک محصولی و استراتژی تنوع محصول و ساختار مناسب برای هرکدام از آنها را به صورت زیر معرفی می کند:

ساختار کارآمد برای سازمان با استراتژی تک محصولی

ساختاری با تمرکز زیاد،رسمیت و پیچیدگی کم

ساختار کارآمد برای سازمان با استراتژی تنوع محصول:

تخصص گرایی بالا،مسئولیت پذیری در قبال عملکرد و هماهنگی بین واحدها

دیدگاه اسنو ومایلز در ارتباط با استراتژی و ساختار:

اسنو و مایلز 4 نوع استراتژی را برای سازمانها در نظر گرفته اند:
استراتژی تدافعی

استراتژی آینده نگر

استراتژی تحلیلگر

استراتژی انفعالی

1-1-2- سازمان با استراتژی تدافعی

مانع ورود رقبا شده و کارایی داخلی را جستجو می کند، این سازمانها از تفکیک افقی بالا، کنترل متمرکز و سلسله مراتب رسمی برای ایجاد ارتباطات برخوردار می‌باشند.

1-1-3- سازمانهای آینده نگر

نوآوری و بازارهای جدید را جستجو می کنند. در این سازمانها رسمیت کم، کنترل غیرمتمرکز و ارتباطات افقی به اندازه ارتباطات عمودی هست.

1-1-4- سازمانهای تحلیلگر

دارای خصوصیات هر دو سازمـــان تدافـــعی و آینــده نگر می باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر اندازه فروش موثرند ؟

ویژه :

ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

ارتباط ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد