مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

1-1-1- مقدمه

موفقیت شرکتها در رقابتهای پیچیده امروزی مرهون بکارگیری استراتژیهای مناسب و کارا می باشد. می توان ادعا نمود هیچ موفقیتی بدون اتخاذ استراتژیهای راهبردی میسر نمی گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

استراتژی می تواند به عنوان فرآیند تعیین اهداف بنیادی بلند مدت، اتخاذ شیوه کار و تخصیص منابع لازم برای پژوهش این اهداف تعریف گردد. استراتژی به معنای اعمالی می باشد که سازمان برای پاسخ یا پیش بینی تغییرات محیط خارجی طراحی می کند. استراتژی از عوامل موثر بر ویژگی های ساختاری و شکل کلی سازمان نیز می باشد.

در محیط پویا و رقابتی کنونی، اهمیت به‌کارگیری استراتژی مناسب در برابر رقبا بر هیچ مدیر دانایی پوشیده نیست. پیروی از استراتژی درست رقابت در چنین بازاری منجر به تثبیت جایگاه سازمان در صنعت متبوع می گردد.

استراتژی: یک استراتژی، الگویی می باشد بنیادی از اهداف فعلی و برنامه ریزی شده بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با بازارها، رقبا و دیگر عوامل محیطی (واکر و همکاران، ترجمه اعرابی و ایزدی، 1386، 33) یک برنامه جامع برای عملی می باشد که جهت گیری عمده سازمان را معین می کند. (انسف، ترجمه زندیه، 1375) و در سطح مفهومی و مسیری برای رسیدن به ماموریت سازمانی را مشخص می کند (اعرابی, 1385)

طبق این تعریف یک استراتژی بایستی سه چیز را مشخص کند:

  • چه اهدافی بایستی محقق گردد.
  • بر روی کدام صنایع ، بازارها و محصول‌ها بایستی تمرکز نمود.
  • چگونه برای بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی و روبرو شدن با تهدیدهای محیطی به مقصود کسب یک مزیت رقابتی ، منابع تخصیص یابد و چه فعالیت‌هایی انجام گیرد .

 

استراتژی می تواند به عنوان فرآیند تعیین اهداف بنیادی بلندمدت، اتخاذ شیوه کار و تخصیص منابع لازم برای تحقق این اهداف تعریف گردد ( Robbins 1987 ,86). استراتژی به معنای اعمالی می باشد که سازمان برای پاسخ یا پیش بینی تغییرات محیط خارجی طراحی می کند.(HorwitsandNevile 1996, 483) . نخستین بار پذیرش اهداف و استراتژی به عنوان عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی در مفروضات اقتصاد کلاسیک مطرح گردید. به اعتقاد پیتر دراکر، ساختار وسیله ای می باشد برای حصول اهداف بلندمدت و کوتاه مدت سازمان، از اینرو هر نوع بحث و مطالعه پیرامون ساختار بایستی با اهداف و استراتژی آغاز گردد ( Robbins 1987, 86). از مهمترین تحقیاتی که در ارتباط با تأثیر استراتژی بر ساختار صورت گرفته، می توان به تحـــقیقـــات چنــدلر (Alfred Chandler) در اوایــل دهـــه 1960 و تحقیـقات مــایــلزواسنــو( miles andsnow ) تصریح نمود ( Robbins 1987,88).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر اندازه فروش موثرند ؟

ویژه :

ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

ارتباط ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد