مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران

1-1- فرضیه اصلی

بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش ارتباط ی معنا دار هست.

1-2- فرضیه فرعی

بین  کاهش هزینه های تولید و افزایش فروش در شرکتهای صنعتی تهران ارتباط ی معناداری هست.

بین استاندارد کردن عوامل تولید وافزایش فروش در شرکتهای صنعتی تهران ارتباط ی وجود معناداری دارد.

بین  قدرت خرید مواد اولیه وافزایش فروش در شرکتهای صنعتی تهران ارتباط ی معناداری هست.

بین سرمایه گذاری مطالعه اطلاعات وافزایش فروش در شرکتهای صنعتی تهران ارتباط ی معناداری هست.

 

 

 

1-3- تعریف عملیاتی مفاهیم:

1-3-1- استراتژی

عبارتست از تعیین اهداف و آرمانهای بلند مدت و اساسی برای یک شرکت، و پذیرش مجموعه از اقدامات و تخصیص منابع لازم برای حصول به این اهداف و آرمانها. (آرمسترانگ؛ 1381؛ 47).

استراتژی رهبری هزینه: هدف از هر سازمانی در پیروی از استراتژی رهبری هزینه یا استراتژی هزینه پایین داشتن عملکرد بهتر نسبت به رقبا به واسطه انجام هر کار ممکن برای داشتن هزینه پایین تر نسبت به آنها می باشد.(حسینی،1387)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

استراتژی فرق: هدف از این استراتژی رسیدن به مزیت رقابتی از طریق تولید کالاها و خدماتی می باشد که از نظر مشتریان منحصر به فرد درک می گردد.سازمانی که از این استراتژی پیروی می ‌کند قادر به مطالبه قیمت بالاتری برای محصول خود می باشد.(حسینی،1387)

1-3-2-  بخش بندی و تعیین بازارهای هدف

هدف اولیه بخش‌بندی بایستی این باشد که مشتریاتی که قصد ارائه خدمت به آن‌ها را داریم بدست آورده و حفظ نماییم. متغیرهای مهم بخش‌بندی از دیدگاه پورتر [1] به تبیین ذیل می‌باشند: تشخیص و تعیین متغیرهای بخش‌بندی، شاید خلاقانه‌ترین قسمت از بخش‌بندی یک صنعت باشد. زیرا با شناخت و فهم عوامل متفاوت، راجع به محصولات و خریدارانی سر و کار دارند که از ابعاد ساختاری و یا زنجیره ارزش متفاوتی برخوردار هستند. این شناخت ساختار صنعت، بخوبی، شناخت زنجیره ارزش خریدار را ایجاب می کند.

تنوع‌های محصولی: شامل ابعاد فیزیکی سطح قیمت، اشکال و مظاهر محصول، طرح یا فناوری محصول، مواد اولیه مصرفی، بسته‌بندی، عملکرد، محصول جدید متفاوت از مد بازار.

[1]–  پورتر (1995)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا استراتژی های مختلف بازاریابی بر اندازه فروش موثرند ؟

ویژه :

ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

ارتباط ی بین استراتژیهای رهبری هزینه و اندازه فروش در شرکتهای صنایع غذایی تهران به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط ی بین استراتژیهای ایجاد فرق و رهبری هزینه  بر اندازه فروش در شرکتهای صنعتی تهران با فرمت ورد